Hear Life's Special Moments

Primitivo Amat
Oticon Hearing Aid User


Dahil dito sa hearing aid ay nakarinig na ako [nang] maayos lalong-lalo na sa gabi kaya naging normal na ang aking pakikipag-usap sa mga tao sa aking kapaligiran.